.. تو دِ  نیو لایف .پیوست : مرسی از نگرانی هاتون ؛ من نرفته م . به زودی بر می گردم .